ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Ταμείο Αρωγής – Επικουρίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε.

Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, μετά ισαρίθμων αναπληρωτών των και η θητεία τους είναι τριετής.

1. Πρόεδρος 
Αναπληρωτής
ο κος Φραγκάκης Γεώργιος
ο κος Στασινός Παναγιώτης
2.
Κυβερνητικός Επίτροπος 
Αναπληρωτής
ο κος Παπαδόπουλος Νικόλαος
η κα Τσουκτάτου Μαρία
3.
1ος εκπρόσωπος Εργαζομένων
Αναπληρωτής
ο κος Φίλης Παναγιώτης
ο κος Μέγας Ιωάννης
2ος εκπρόσωπος Εργαζομένων
Αναπληρωτής
ο κος Χρυσάφης Σωτήριος
ο κος Καραμολέγκος Γεώργιος
3ος εκπρόσωπος Εργαζομένων
Αναπληρωτής
ο κος Σκούφιας Βασίλειος
                –
4.
Εκπρόσωπος συνταξιούχων
Αναπληρωτής
ο κος Μπάρλας Χρήστος
ο κος Τσόγκας Ιωσήφ
5.
Υπάλ/λος Υπουργείου Εργασίας
Αναπληρωτής
η κα Θεολογή Αρτεμις
η κα Ρίζου Αννα
6.
Ειδικός σε θέματα Διοίκησης
Αναπληρωτής
η κα Θανοπούλου Ελένη
ο κος Τσιλικάς Παναγιώτης
7.
Ειδικός σε θέματα Οικονομικών
Αναπληρωτής
ο κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος
ο κος Φίλης Νικόλαος
8.
Υπάλληλος του Ταμείου
Αναπληρωτής
ο κος Σδόγγος Θωμάς
η κα Παπασταύρου Μαρία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Γεώργιος Φραγκάκης)
τηλ 210-3310210
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Παναγιώτης Φίλης)
τηλ 210-3310210
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Λάμπρος Κουτσιμπογιώργος
τηλ 210-3310220

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων τηλ 210 3310200-2
2) Τμήμα Παροχών τηλ 210 3310200-2
3) Τμήμα Οικονομικού τηλ 210 3310200-2
4) Γραφείο Προσωπικού τηλ 210 3310200-2
5) Γραφείο Μητρώου και Στατιστικής τηλ 210 3310200-2
6) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
7) Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης
ΦΑΞ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ τηλ 210 3310205

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 1539/1985 καθώς και με το άρθρο 1 του Π.Δ 630/1985 δημιουργείται στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε , πρόσθετος Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο κλάδος αυτός διοικείται από το Δ.Σ του Ταμείου Αρωγής ΟΤΕ.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στην ασφάλιση του κλάδου υπάγονται όλοι οι μισθωτοί του Ο.Τ.Ε., που είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του φορέα Κύριας ασφάλισης (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η συνολική εισφορά είναι για τον ασφαλισμένο 3% και για τον εργοδότη 3% 
Οι αποδοχές που υπολογίζονται οι εισφορές είναι αυτές που υπολογίζονται κάθε φορά οι εισφορές της Κύριας σύνταξης. 
Οι εισφορές παρακρατούνται από τον Ο.Τ.Ε. και αποδίδονται στο Ταμείο.

Συντάξιμη υπηρεσία είναι ο χρόνος της πραγματικής ασφάλισης στο κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης , για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και ο χρόνος της προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο παρακάτω πίνακας αποδίδει αυτή την σχέση χρόνου ασφάλισης και ποσοστού σύνταξης:

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
10
6,66%
17
11,33%
24
16%
11
7,33%
18
12%
25
16,66%
12
8%
19
12,66%
26
17.33%
13
8,66%
20
13,33%
27
18%
14
9,33%
21
14%
28
18,66%
15
10%
22
14,66%
29
19,33%
16
10,66%
23
15,33%
30
20%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α. Αναγνώριση χρόνου σχολής

Πρόκειται για το χρόνο φοίτησης στη σχολή προσωπικού του Ο.Τ.Ε. των ασφαλισμένων στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης .
Η αίτηση υποβάλλεται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση γίνεται όπως και η τριετία.


β. Αναγνώριση τριετίας

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα από 1-2-83 έως 31-12-85 που αντιστοιχεί σε 41 ασφαλιστικούς μήνες. 
Η αναγνώριση γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και με ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.

γ. Αναγνώριση χρόνου πέραν τριετίας

Πρόκειται για χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Τ.Ε., πέραν του χρόνου της τριετίας. 
Η αναγνώριση γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και με ποσοστό 6% για τον ασφαλισμένο χωρίς συμμετοχή εργοδότη.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣΑ. ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

1. Συνταξιοδοτική Απόφαση του Κύριου Φορέα.
2. Απόδειξη πληρωμής εξαγοράς χρόνου(εάν υπάρχει) στην Α.Τ.Ε.
3. Φωτοτυπία της α΄ σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων στην Αγροτική Τράπεζα 
4. Εξουσιοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας 
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος
6. Υποβολή αίτησης

Β. ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
(από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα , επαγγελματική νόσο, εκτός εργασίας ατύχημα)

1. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής ή Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης αναπηρίας φορέα Κύριας ασφάλισης.
2. τα ανωτέρω οριζόμενα για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Γ. ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν λύθηκε ο γάμος.
3. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων.
4. Φωτοτυπία ταυτότητος δικαιοδόχου
5. Φωτοτυπία α΄ σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων δικαιοδόχου.
6. Εξουσιοδότηση Αγροτικής Τράπεζας
7. Αίτηση

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΩΓΗΣ

Γενικά χαρακτηριστικά

Στον ασφαλισμένο σε κάθε φορέα ασφάλισης πρόνοιας απονέμεται εφάπαξ βοήθημα

α. εφόσον έτυχε Κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα και
β. πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Καταστατικού του Ταμείου.

Ασφαλιστικές εισφορές

Οι πόροι των Ταμείων Πρόνοιας, προέρχονται:

α. από εισφορές ασφαλισμένων.
β. συνεισφορά εργοδότη.
γ. κοινωνικούς πόρους, όπου υπάρχουν.
δ. πρόσοδοι περιουσίας, πρόστιμα, δωρεές, κληροδοτήματα.

Η εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων ανέρχεται σε 4%, επί των τακτικών αποδοχών τους.

Η εισφορά των ασφαλισμένων που εντάχθηκαν στην ασφάλιση από 1/1/93 και εφ’ εξής, ανέρχεται σε 4%, επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών τους .

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα

Στον κλάδο Αρωγής μετέχουν :

α. Οι μισθωτοί του Ο.Τ.Ε που είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω θανάτου στον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. από την ημερομηνία που ασφαλίζονται.
β. Οι δικηγόροι που παρέχουν στον Ο.Τ.Ε. τις υπηρεσίες τους με πάγιες περιοδικές αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων από την ημερομηνία που καταρτίζεται η σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ αυτών και του Ο.Τ.Ε..
γ. Οι μέτοχοι του κλάδου που αναλαμβάνουν θέσεις διοικήσεως στον Ο.Τ.Ε. ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα ή Κυβερνητικές θέσεις και για το χρονικό διάστημα που τις κατέχουν.

Προϋποθέσεις Καταβολής Εφάπαξ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος αποτελούν

α. η οριστική αποχώρηση του ασφαλισμένου από την υπηρεσία του 
β. η συνταξιοδότησή του ή των μελών της οικογένειάς του από τον 
Κύριο φορέα, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

Χορηγίες – Υπολογισμός

Η εφάπαξ χορηγία υπολογίζεται ως ακολούθως

Λαμβάνεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο μέτοχο κατά το τελευταίο, πριν την έξοδό του από τον Ο.Τ.Ε., πλήρες δωδεκάμηνο και υπεβλήθησαν στην προβλεπόμενη εισφορά (περιλαμβάνονται και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και Κανονικής άδειας). Το 1/12 των αποδοχών αυτών είναι μία μονάδα χορηγίας.
Η εφάπαξ χορηγία προσδιορίζεται από το γινόμενο των ετών ή κλάσματος έτους, σεακέραιους μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Τ.Ε. και ασφάλισης στον κλάδο επί τη μονάδα χορηγίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή ως κατωτέρω:

α.
Για κάθε έτος ασφάλισης στο Ταμείο, από την ίδρυσή του 
από 1/11/63 έως 31/10/78 επί 0,275.
β.
Για κάθε έτος ασφάλισης στο Ταμείο 
από 1/11/78 έως 11/7/96 επί 0,375.
γ.
Για κάθε έτος ασφάλισης στο Ταμείο 
από 11/7/96 και εφεξής επί 0,45.


Η χορηγούμενη εφάπαξ χορηγία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) μονάδες χορηγίας. 
Ο υπολογισμός της χορηγίας γίνεται κατά την επομένη της ημέρας εξόδου του από την υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. ή κοινοποιήσεις σε αυτόν, της από τον Ο.Τ.Ε. καταγγελίας της σύμβασης για παροχή των υπηρεσιών του, για δε τους δικαιούμενους της εφάπαξ χορηγίας σε περίπτωση θανάτου του προσωπικού την επομένη της ημέρας του θανάτου του.

Δικαιολογητικά

Α. ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
1. Αίτηση
2. Συνταξιοδοτική απόφαση 

Β. ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Πιστοποιητικό σπουδών ( εάν απαιτείται)
5. Συνταξιοδοτική απόφαση


Πληρωμή Εφάπαξ Χορηγίας

Η πληρωμή της εφάπαξ χορηγίας γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, για μεν την Αθήνα αρμόδιο είναι το κατάστημα στην οδό Πανεπιστημίου 4 στο Σύνταγμα, για τις άλλες δε πόλεις αρμόδια είναι τα Κεντρικά Καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της πόλης τους
Οι παροχές του κλάδου είναι αφορολόγητες, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2238/94 .