ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Απογραφή Συνταξιούχων

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύφωνα με το Ν. 38663/2010 , η καταβολή της σύνταξης από 01-01-2011 θα διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛΤΑ . Για το λόγο αυτό , το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα

το Τ.Υ Ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των συντάξεων.

Με τον νέο τρόπο ο συνταξιούχος επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξη του  απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την είσπραξη της σύνταξης του και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)

1.    Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό ή να δηλώσετε αυτόν που ήδη έχετε, πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή το έντυπο ‘’ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ‘’ που επισυνάπτεται και να το καταθέσετε σε μια από τις Τράπεζες που αναφέρονται σε αυτό έως 15/12/2010.

Αν κάποιο από τα στοιχεία που αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και να ενημερώσετε άμεσα το Τ.Υ Ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ, στον οποίο υπάγεστε.

2.    Εκτός από το Απογραφικό Δελτίο  θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

α ) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

β) Το Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φόρου εισοδήματος.
Αν δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος  πρέπει να       έχετε εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους. Αν δεν διαθέτετε ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε για        να λάβετε βεβαίωση απόδοσης  ΑΦΜ.

γ) Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή Επιστολή Γνωστοποίησης  ΑΜΚΑ

δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει ) αν έχετε ήδη λογαριασμό.

ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα , επίτροπο ή αντιπρόσωπο τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα :

·         Αν ο δικαιούχος της σύνταξης  είναι ανήλικος ( μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.

·         Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση – αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.

·         Αν ο συντ/χος αδυνατεί να προσέλθει η απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3.    Για να κατατίθεται η σύνταξη στον λογαριασμό σας  πρέπει να γνωρίζετε ότι :

o    Ο λογαριασμός πρέπει να είναι καταθετικός.

o    Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της  σύνταξης.

Κατ΄ εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα μπορεί να είναι του Γονέα ή του Επιτρόπου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Μετά την ένερξη καταβολής της σύνταξης σας μέσω της νέας διαδικασίας μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε Τράπεζα ή λογαριασμό  υποβάλλοντας σχετική αίτηση αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο   Τ.Υ Ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ, στον οποίο υπάγεστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν πρέπει να κλείσετε τον παλαιό λογαριασμό αν δεν βεβαιωθείτε ότι η σύνταξη κατατίθεται στο νέο.

Αν υπάρχει οιανδήποτε μεταβολή των στοιχείων πχ αλλαγή ταυτότητας, διεύθυνσης κ.τ.λ. θα πρέπει εκτός από την ενημέρωση στην τράπεζα να αποσταλεί φωτοαντίγραφο (πχ ταυτότητας ) στο φαξ 2108110813  – 2108110004 του Τ.Υ Ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ, Απ. Παύλου 12 τ.κ. 15123 Αθήνα

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής μπορείτε κατά περίπτωση να απευθύνεστε στο Τ.Υ Ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ, Απ. Παύλου 12 τ.κ. 15123 Αθήνα.

Αρμόδιο Τμήμα για Πληροφορίες το τμήμα Πληρωμών συντάξεων-οικονομικού στα τηλέφωνα : 210-8110170 και 210-8110180

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ALPHA BANK   EMPORIKH BANK   ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASPIS BANK   ΗΠΕΙΡΟΥ    PROBANK
ΑΤΤΙΚΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   PROTON BANK
ΑΧΑΙΚΗ   MILLENIUM BANK   ΤΑΧΥΔ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
GENIKH BANK  MARFIN EGNATIA   ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  FBB    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ   ΧΑΝΙΩΝ
EFG EUROBANK  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ETHNO1

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΚΑ.ΕΤΕΜ-Τ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΝΕΝΩΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΑΠ ΟΤΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :……………………………………………….
( Τα πιο κάτω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στη διαδικασία πίστωσης
της σύνταξής μου μέσω Τραπεζικού λογαριασμού – Ν 2472/97).
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………….
2. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :………………………………………………………………………
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………..Τ.Κ :……………………
4. ΠΟΛΗ- ΧΩΡΙΟ: ……………………………………ΝΟΜΟΣ :……………………
5. Α. Δ. Τ.  ή Διαβατηρίου :………………………………………………………….
6. Α.Φ.Μ :…………………………………………………………………………………
7. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ. :……………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :
Ο/Η υπογράφων /ουσα ………………………………………………………………………
ζητώ η σύνταξη μου να πιστώνεται στον Τραπεζικό μου λογαριασμού.
ΙΒΑΝ Λογ/σμου :…………………………………………………
Ο/Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΕΝΤΟΛΕΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………
Υπογραφή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ALPHA BANK EMPORIKH BANK ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASPIS BANK ΗΠΕΙΡΟΥ PROBANK
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ PROTON BANK
ΑΧΑΙΚΗ MILLENIUM BANK ΤΑΧΥΔ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
GENIKH BANK MARFIN EGNATIA ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ FBB ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
EFG EUROBANK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί μόνο στις Τράπεζες για τους σκοπούς της απογραφής.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s