Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ

Σχετικά με την ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ παραθέτουμε την ανακοίνωση -εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ

 Εθνικός Οργανισμός Παροχής  Υπηρεσιών Υγείας

http://www.eopyy.gov.gr 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Αρ. Πρωτ.: 20589

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Υπηρεσιών υγείας

 

Προς:

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ

2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ

(Υγειονομικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)

3. Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

4. ΤΑΥΤΕΚΩ

Γενική Διεύθυνση Ασφαλίσης Παροχών

Πατησίων 54, Αθήνα 106 82.

5. ΥΠΕ

6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

7. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

8. Υπηρεσίες ΤΑΥΤΕΚΩ (Πίνακας Αποδεκτών)

Δ/νση: Φαρμάκου

Δ/νση: Σχεδιασμού

Πληροφορίες:

Τηλ.:210 6871-755, -725 Fax:2106871792

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

E-mail: d6@eopyy.gov.gr

 

 

Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ».

Σχετικό: 1.Νόμος υπ΄αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-

2012).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό από την

1-5-2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ. Ο κλάδος

Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:

ΚΑΠ-ΔΕΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ).

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού «Εθνική Ασφαλιστική»).

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ).

ΤΑΠ- ΗΛΠΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ).

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).

ΤΑΠ-ΟΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ).

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American

Express).

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΥΤΕΚΩ

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από 01/05/2012 είναι ασφαλισμένοι του

ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους

ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:

από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση,

παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),

από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ

– ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.

από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους

υγείας. (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους

συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του

ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, στο

τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ.

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ εξυπηρετούνται και από τα

ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους

ασφαλισμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν τα παρακάτω:

  • · Από την 1-5-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής

φαρμάκων των εν λόγω ταμείων και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω

του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την

έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου

ΕΟΠΥΥ. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της

φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου για

το ΤΑΠΑΕ Εθνική, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία, που τα βιβλιάρια

περιέχουν εντολές υγειονομικής περίθαλψης, η καταγραφή της

φαρμακευτικής αγωγής θα γίνεται στο στέλεχος των εντολών αυτών.

  • · Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με

αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4-2012,

απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012).

  • · Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ για την

υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα

απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την

31-5-2012:

– Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.

– Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης,

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

  • · Από 01/05/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των

ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική

Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι

ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα

φαρμακεία που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν

προπληρώνουν για τα φάρμακά τους.

  • · Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές

ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη

αρίθμηση.

  • · Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου

το χρονικό διάστημα 26-4-2012 έως 30-4-2012, καθώς και τρίμηνες

επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν από 22-2-2012 έως 30-4-

2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του

φαρμακείου. Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου

συνταγολόγια από την 1-5-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια φαρμάκων οι ασφαλισμένοι θα

υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν

στο παρελθόν.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ ότι όπως προαναφέρθηκε οι

ασφαλισμένοι του φορέα σας από 01/05/2012 εξυπηρετούνται για παροχή σε

είδος σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Όσον αφορά στην απόδοση δαπάνης σε είδος αυτή θα εξακολουθήσει να

γίνεται για τους ασφαλισμένους σας από τιςήδη υπάρχουσες υπηρεσίες

παροχών του φορέα σας, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη

ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Σχετικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας από τον ΕΟΠΥΥ

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www . eopyy . gov . gr ).

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση της ιστοσελίδας του

φορέα σας ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται και από το site του φορέα σας.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του ΤΑΥΤΕΚΩ εξακολουθούν να

έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και δύνανται να συμβάλλονται

με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα

ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό. Οι

ιατροί του ΤΑΥΤΕΚΩ θα πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ

της περιοχής που υπηρετούν προκειμένου να προμηθευτούν το Ενιαίο Έντυπο

Συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του

βιβλιαρίου ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, υπεύθυνη δήλωση του ιατρού ή βεβαίωση της

Μονάδας ΤΑΥΤΕΚΩ στην οποία υπηρετεί.

 

Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και

αμοιβή 10 € ανά επίσκεψη, σύμφωνα και με το 9993/13.3.2012 έγγραφό μας

που ισχύει και για τους υπόλοιπους γιατρούς (μόνιμοι αορίστου χρόνου) των

ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ.λπ.). Το παραπάνω

έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Όσοι από τους παραπάνω γιατρούς επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα πρέπει να υποβάλλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ στις υπηρεσίες που υπηρετούν.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ έχει αναρτηθεί η σχετική ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ καθώς οι ΟΔΗΓΙΕΣ που θα καθορίζουν τις διαδικασίες.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ ΙΑΤΡΟΙ για ιατρική επίσκεψη

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με το ΤΑΥΤΕΚΩ δύνανται να συνεχίσουν να

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό

Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινισθεί η μελλοντική σχέση

συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα

συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα αναμένονται νεότερες οδηγίες.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών

εξετάσεων για τους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ θα γίνονται αποδεκτά από

τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις

θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του

Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον

ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται

στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τους συμβεβλημένους παρόχους

υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (Νοσοκομεία ΕΣΥ, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές,

αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας

 

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Γ. Βουδούρης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s