Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Άρθρο  1

Σύσταση

Συστήνεται στον ΟΤΕ ειδικός λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός Νεότητας», που λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα επόμενα

Άρθρο  2

Σκοπός – Συμμετοχή

Σκοπός του «Λογαριασμού Νεότητας» είναι, μετά από συγκέντρωση Κεφαλαίου, η χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα τέκνα του Προσωπικού και των συνταξιούχων ΟΤΕ, για την αντιμετώπιση:

α. Των αναγκών που δημιουργούνται λόγω γάμου των τέκνων.

β. Των  αρχικών  αναγκών  που  δημιουργούνται  για  επαγγελματική  και  κοινωνική αποκατάστασή τους και

γ. Των δαπανών που απαιτούνται για σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ιδρύματα στα οποία εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις) ή σε αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Άρθρο  3

Δικαιούμενοι

1.    Στο «Λογαριασμό Νεότητας»  μετέχουν για τα τέκνα τους:

α. Το Μόνιμο Προσωπικό καθώς και το προσωπικό  που συνδέεται με τον ΟΤΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

β. Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠ – ΟΤΕ, πρώην υπάλληλοι ΟΤΕ και

γ. Οι Δικηγόροι του ΟΤΕ.

2.    Η συμμετοχή είναι προαιρετική και γίνεται με αίτηση του γονέα υπαλλήλου ή συνταξιούχου, ξεχωριστά για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του ΟΤΕ ή συνταξιούχοι του ΤΑΠ – ΟΤΕ, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ένα εκ των γονέων.

3.    Η συμμετοχή και καταβολή της μηνιαίας εισφοράς αρχίζει από την πρώτη (1η) του επομένου μήνα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση και λήγει κατά κανόνα την τελευταία ημέρα του μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα που τελέστηκε ο γάμος, στην περίπτωση που ζητηθεί, εξαιτίας αυτού η καταβολή της εφάπαξ χρηματικής παροχής του ΟΤΕ.

4.   Ως χρόνος υπολογισμού και καταβολής της εφάπαξ χρηματικής παροχής του ΟΤΕ, λογίζεται κατά αρχήν η ημερομηνία λήξεως της συμμετοχής στο Λογαριασμό Νεότητας.

5.    Μετά παρέλευση διμήνου από την αρχική αίτηση εγγραφής, δεν επιτρέπεται η διαγραφή από τον «Λογαριασμό Νεότητας» του τέκνου, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγρ. 3, 5 & 6 του άρθρου 8 του Κανονισμού.

Άρθρο  4

Σύνθεση και θητεία Διαχειριστικής Επιτροπής

1.    Το «Λογαριασμό Νεότητας» διαχειρίζεται πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων.

β. Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αναπληρούμενους, σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και

γ. Δύο εκπροσώπους των Εργαζομένων ή τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από την ΟΜΕ – ΟΤΕ, μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

2.    Στις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής μετέχει, ως Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Λογαριασμών Προσωπικού ή ο αναπληρωτής του.

3.    Επίσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή νομικών συμβουλών, Δικηγόρος του ΟΤΕ οριζόμενος από τις Νομικές Υπηρεσίες.

4.    Χρέη Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσιακής Λειτουργίας στην οποία υπάγεται ο Λογαριασμός Νεότητας.

5.    Η θητεία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, που ορίζονται από την ΟΜΕ – ΟΤΕ, είναι ετήσια.

Άρθρο  5

Απαρτία και λήψη αποφάσεων Διαχειριστικής Επιτροπής

1.    Η Διαχειριστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστο Μέλη αυτής.

2.    Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, που σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και είναι αμέσως εκτελεστές με φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσιακής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3.    Τα πρακτικά των συνεδριάσεων συντάσσονται από τον Γραμματέα, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παριστάμενα Μέλη και τον Γραμματέα.

4.    Στους μετέχοντες των συνεδριάσεων, με οποιαδήποτε ιδιότητα, δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο  6

Π ό ρ ο ι

Πόροι του «Λογαριασμού Νεότητας» είναι:

1.    Οι μηνιαίες εισφορές, που βαρύνουν τον γονέα που δήλωσε τη συμμετοχή  και που ορίζονται κατ ελάχιστο σε 1,47 ευρώ για κάθε τέκνο. Οι εισφορές αυτές εισπράττονται μέσω της μισθοδοσίας του γονέα όσο είναι εν ενεργεία υπάλληλος, ενώ στην περίπτωση που είναι συνταξιούχος εισπράττονται ή μέσω της συντάξεώς του (όπου είναι δυνατόν) ή μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής του.

Με αίτηση του γονέα που υποβάλλεται μια φορά το έτος κατά το μήνα Νοέμβριο, είναι δυνατό, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, αυτός να καταβάλλει εισφορά διαφορετική εκείνης που ήδη κατέβαλλε. Η αυτή νέα εισφορά θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εφάπαξ χρηματικής παροχής του ΟΤΕ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού.

Η τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών στο Λογαριασμό Νεότητας, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 2,4%, ως εξόφληση της σύμβασης υπέρ τρίτου, μεταξύ του ΟΤΕ και των υπαλλήλων ή συνταξιούχων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παραγρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου.

2.    Οι τόκοι από την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Λογαριασμού στον ΟΤΕ.

Οι τόκοι αυτοί υπολογίζονται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως αυτό ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όχι όμως λιγότερο από  2%, και ανατοκίζονται κατά έτος.

Μετά την νομοθετική ρύθμιση του τρόπου φορολόγησης των χορηγιών και των τόκων του Λογαριασμού Νεότητας (άρθρο 16 του Ν. 2443/1996), οι ανωτέρω τόκοι αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες και ως εκ τούτου διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πίστωσή τους στο τέλος κάθε έτους, ώστε οι τόκοι που θα εμφανίζονται τον Ιανουάριο του επομένου έτους να είναι οι καθαροί τόκοι, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.

Όταν αυτοί καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού τους, δεν θα υπάρχει άλλη φορολογική επιβάρυνσή τους, γιατί σύμφωνα με τα ανωτέρω θα έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση για τα ποσά αυτά. Θα διενεργείται όμως η παρακράτηση της νόμιμης κράτησης, για τους τόκους των μηνών μετά τον Ιανουάριο, όταν η καταβολή των δικαιουμένων ποσών γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι πιστούμενοι τόκοι υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 15ε του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Τα ανωτέρω τέλη χαρτοσήμου (εισφορών & τόκων), που αναφέρονται στις παραγράφους 1 & 2 του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ – ΟΤΕ καταμερίζονται ως εξής:

α) Το χαρτόσημο (2,4%) των μηνιαίων εισφορών βαρύνει κατά το 1/3 (ποσοστό 0,8%) τους μετόχους γονείς και κατά τα 2/3 (ποσοστό 1,6%) τον ΟΤΕ και

β) Το χαρτόσημο των τόκων (2,4%) βαρύνει τον μέτοχο γονέα.

3.    Δωρεές και κληροδοτήματα.

4.    Οι χρηματικές παροχές του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, που δεν έχουν αναληφθεί, αφού παραγραφεί η απαίτηση των δικαιούχων.

Άρθρο  7

Π α ρ ο χ έ ς  –  Α ν α λ ή ψ ε ι ς

1.    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα μετέχοντα του Λογαριασμού Νεότητας τέκνα, εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, αποδίδονται ύστερα από αίτησή τους:

α.Το σύνολο των μηνιαίων εισφορών που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.

Τα ποσά των εισφορών, κατά την καταβολή τους στο δικαιούχο, δεν αποτελούν εισόδημα και ως εκ τούτου δεν φορολογούνται.

β. Το σύνολο των τόκων που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και

γ. Εφάπαξ χρηματική παροχή του ΟΤΕ, όπως αυτή καθορίζεται στην παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Με την νομοθετική ρύθμιση του τρόπου φορολόγησης των χορηγιών και των τόκων του Λογαριασμού Νεότητας (άρθρο 16 του Ν. 2443/1996), η εφάπαξ ή η τμηματική χρηματική παροχή που καταβάλει ο ΟΤΕ, θεωρείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και ο ΟΤΕ είναι υποχρεωμένος να διενεργεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Ο δικαιούχος της χορηγίας αυτής οφείλει να τη δηλώσει στην Εφορία, με βάση τη σχετική βεβαίωση που θα του χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία.

Η ανωτέρω εφάπαξ ή η τμηματική χρηματική παροχή υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3,6%, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 15ε του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Το ανωτέρω τέλος χαρτοσήμου βαρύνει τον ΟΤΕ (απόφαση Δ.Σ. 2498/25-2-1997).

2.    Είναι δυνατή όποτε ζητηθεί, η άμεση επιστροφή εισφορών, τόκων και παροχής ΟΤΕ, που αναφέρονται στην προηγούμενη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου και προ της συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας των τέκνων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Εφόσον αυτά παντρεύτηκαν.

β. Λόγω συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

γ. Λόγω συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον ο μέτοχος γονέας τους δεν λαμβάνει οικογενειακό επίδομα για αυτά και

δ. Σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

3.    Είναι δυνατή, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου, η χορήγηση του 50% της δικαιούμενης, κατά το χρόνο αυτό, παροχής του ΟΤΕ, χωρίς επιστροφή εισφορών και τόκων, ύστερα από αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη του μέτοχου γονέα, με την προϋπόθεση της συνέχισης της καταβολής της εισφοράς που έχει δηλωθεί από τον υπόψη γονέα.

Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα και τέκνου, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει, κατά την κρίση της, για την καταβολή ή μη του αιτούμενου ποσού.

4.   Η εφάπαξ χρηματική παροχή του ΟΤΕ είναι ισόποση με το σύνολο των μηνιαίων εισφορών που έχουν κατατεθεί για κάθε τέκνο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ένα εκατοστό  (1/100) του μέσου τακτικού μισθού για κάθε ακέραιο μήνα συμμετοχής.

Ως μέσος τακτικός μισθός θεωρείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των τακτικών αποδοχών του προσωπικού κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους δια του πλήθους αυτού, δεν μπορεί όμως να υπολείπεται του ογδονταεξαπλασίου (86πλασίου) του κατώτατου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά.

Τυχόν αναδρομικές διαφορές, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους εκκαθάρισης του λογαριασμού, από τη μεταβολή του μέσου τακτικού μισθού της 1ης Ιανουαρίου, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επομένου έτους της εκκαθάρισης.

Τυχόν πρόσθετες αναδρομικές διαφορές, που ενδεχόμενα θα προκύψουν μεταγενέστερα, δεν θα καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Άρθρο  8

Ε ι δ ι κ έ ς   Ρ υ θ μ ί σ ε ι ς

1.    Σε περίπτωση αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο, του υπόχρεου για εισφορά στο Λογαριασμό Νεότητας γονέα, από την Υπηρεσία και συνταξιοδοτήσεώς του από το ΤΑΠ – ΟΤΕ, εξακολουθεί υποχρεωτικά η συμμετοχή του τέκνου στο Λογαριασμό Νεότητας, με την παρακράτηση της εισφοράς από τη σύνταξή του (όπου είναι δυνατόν) ή με την καταβολή της μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής του.

2.    Εάν ο γονέας αποχωρήσει από τον ΟΤΕ για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να δικαιωθεί σύνταξη από το ΤΑΠ – ΟΤΕ, μπορεί να συνεχιστεί η συμμετοχή του τέκνου στο Λογαριασμό Νεότητας, ύστερα από δήλωση του άλλου γονέα, εάν είναι υπάλληλος του ΟΤΕ ή συνταξιούχος του ΤΑΠ – ΟΤΕ, διαφορετικά διακόπτεται η κατάθεση της εισφοράς και μετά από αίτηση του τέκνου, όταν αυτό συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, αποδίδεται σε αυτό:

α. Το Κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί.

β. Οι τόκοι που έχουν σχηματισθεί κατά την ημέρα καταβολής του Κεφαλαίου και

γ. Αναλογία της εφάπαξ παροχής του ΟΤΕ, βάσει των ετών καταβολής των εισφορών.

3.    Εάν ο γονέας, που βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία, αποθάνει και δε δικαιωθούν από το γεγονός αυτό συντάξεως ο (η) σύζυγος ή το τέκνο, διακόπτεται η καταβολή της εισφοράς και μετά από αίτηση του τέκνου, εφόσον αυτό έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή όταν το συμπληρώσει, του αποδίδεται:

α. Το Κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί.

β. Οι τόκοι που έχουν σχηματισθεί κατά την ημέρα καταβολής του Κεφαλαίου και

γ. Αναλογία της εφάπαξ παροχής του ΟΤΕ, υπολογιζόμενης από την έναρξη καταβολής των εισφορών μέχρι την ημερομηνία καταβολής του Κεφαλαίου.

4.    Εάν ο γονέας αποθάνει, συνεχίζεται η συμμετοχή στο Λογαριασμό Νεότητας από τον άλλο γονέα, εάν είναι υπάλληλος ΟΤΕ ή συνταξιούχος του ΤΑΠ – ΟΤΕ, ύστερα από αίτηση – δήλωσή του.

5.    Εάν ο γονέας αποθάνει και από το γεγονός αυτό δικαιούται συντάξεως το τέκνο, το οποίο είναι γραμμένο στο Λογαριασμό Νεότητας, συνεχίζεται η συμμετοχή του τέκνου αυτού στο Λογαριασμό μέχρι την ημερομηνία που συνταξιοδοτείται και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία πληρώσεως των όρων της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.

Από την ημερομηνία διακοπής της συνταξιοδοτήσεως, διακόπτεται η καταβολή της εισφοράς και αποδίδεται σε αυτό, μετά από αίτησή του, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή όταν το συμπληρώσει:

α. Το Κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί.

β. Οι τόκοι που έχουν σχηματισθεί και

γ. Αναλογία της εφάπαξ παροχής του ΟΤΕ, βάσει των ετών καταβολής των εισφορών.

6.    Εάν το τέκνο, που είναι γραμμένο στο Λογαριασμό Νεότητας, αποθάνει, διακόπτεται η καταβολή της εισφοράς και αποδίδεται στο γονέα, που έχει δηλώσει την εγγραφή του τέκνου στο Λογαριασμό Νεότητας ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτού, στους νόμιμους κληρονόμους του πρώτου βαθμού συγγένειας, το Κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί, οι ανάλογοι τόκοι, καθώς και αναλογία της εφάπαξ παροχής του ΟΤΕ, βάσει των ετών συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία θανάτου του τέκνου.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1-1-2004.

7.    Εάν ο μέτοχος γονέας αποχωρήσει από την Υπηρεσία και η καταβολή της σύνταξής του αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας, για να έχει δικαίωμα συνέχισης της συμμετοχής των τέκνων του στο Λογαριασμό Νεότητας, θα πρέπει να προκαταβάλλει το σύνολο των εισφορών από την ημερομηνία απόλυσής του μέχρι τη λήξη αναστολής της σύνταξης.

8.    Ειδικές περιπτώσεις, που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του άρθρου 4 του Κανονισμού αυτού.

9.    Η εφάπαξ χρηματική παροχή του ΟΤΕ χορηγείται ατόκως.

Άρθρο  9

Λ ο γ ι σ τ ι κ ή    Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η

Η λογιστική, ταμιακή και γενικά η παρακολούθηση του Λογαριασμού Νεότητας, γίνεται από την Υποδιεύθυνση Λογαριασμών Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Διαχειριστική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να εγκρίνει τις διάφορες πληρωμές, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συνεδριάσεών της.

Άρθρο  10

Έ λ ε γ χ ο ς

Ο έλεγχος της Διαχειρίσεως του Λογαριασμού Νεότητας, γίνεται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΟΤΕ, τακτικά μετά το κλείσιμο κάθε διαχειριστικής χρήσεως και μέχρι 20 Ιουνίου του επομένου έτους και έκτακτα όταν κρίνει ότι επιβάλλεται τούτο ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ή η ΟΜΕ – ΟΤΕ.

Και στις τρεις περιπτώσεις οι παραπάνω αρμόδιες Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΟΤΕ υποβάλλουν έκθεση, για τα συμπεράσματα του ελέγχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ για έγκριση.

Άρθρο  11

Π α ρ α γ ρ α φ ή    Α π α ι τ ή σ ε ω ν

Κάθε απαίτηση για ανάληψη της εφάπαξ χρηματικής παροχής ΟΤΕ από το Λογαριασμό Νεότητας παραγράφεται, υπέρ του Λογαριασμού Νεότητας, μετά πενταετία από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου.

Άρθρο  12

Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η    Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ

Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας του Λογαριασμού Νεότητας, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής ή μετά από την υπογραφή της ε.σ.σ.ε μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ – ΟΤΕ.

Άρθρο  13

Μ ε τ α β α τ ι κ έ ς    Δ ι α τ ά ξ ε ι ς

  1. Η καταβαλλόμενη χορηγία σε τέκνα, για συμμετοχή τους στο Λογαριασμό Νεότητας, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-1987, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
  1. Η καταβαλλόμενη χορηγία σε τέκνα, για συμμετοχή τους στο Λογαριασμό Νεότητας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-1988 μέχρι 6-11-2011, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

Α  Ι  T  Η  Σ  Η

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………….

ONOMA       : ……………………………………

K.A.M.            : …………………………………..

ΥΠΗΡΕΣΙΑ    : …………………………………..

………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ………………………

Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ : …………………….

ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ  : ……………………..

ΘΕΜΑ : « Συμμετοχή του παιδιού μου

                   στο Λογαριασμό Νεότητας »

 

 

………………………………., ……../……../200…

ΠΡΟΣ :

 

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99 – Μαρούσι,    Τ.Κ. 15124

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου ………………………………………………., που γεννήθηκε την …………………..…………………, στο Λογαριασμό Νεότητας και παρακαλώ να ενεργήσετε σχετικά.

Σας δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Κανονισμού που διέπει τη λειτουργία του ως άνω Λογαριασμού, τον οποίο και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και σας εξουσιοδοτώ να κρατάτε από τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή μου το ποσό των …………….……….. ευρώ, το οποίο θα αποτελεί την υπέρ του άνω παιδιού μου μηνιαία εισφορά.

Συνημμένα υποβάλλω πιστοποιητικό ή ληξιαρ-χική πράξη γέννησης.

Ο/Η ΑΙΤ…….

(Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται από την Υπηρεσία του Λογαριασμού Νεότητας)

Αριθμός τέκνου:  ………………..….

Έναρξη εισφοράς:  ………….……….

Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………….……….

ΟΝΟΜΑ       : …………………………..…

Κ.Α.Μ.          : ……………………..….…

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  : ……………………..……..

……………………………………………………..

ΤΗΛΕΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : …………….…..

Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ……………………..

ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ : ………………………

ΘΕΜΑ: « Αλλαγή της εισφοράς υπέρ

                 του Λογαριασμού Νεότητας »

…….………………,  ……../……../200….

ΠΡΟΣ:

 

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99 – Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ την αλλαγή της εισφοράς που καταβάλλω στο Λογαριασμό Νεότητας για το τέκνο μου …………………… που γεννήθηκε την ………………………….., από …………..………………………… ευρώ σε …………………….…… ευρώ  μηνιαίως.

Ο/Η ΑΙΤ….

Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………….

ΟΝΟΜΑ       : ……………………………

Κ.Α.Μ.          : ……………………..……

ΚΑΤΟΙΚΟΣ : …………………………………….

ΟΔΟΣ : ……..………….…… ΑΡΙΘ. : ..…

Τ.Κ. ……………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………….………….…

ΘΕΜΑ: « Συνέχιση της εισφοράς

                 τέκνων στο Λογαριασμό

                Νεότητας λόγω απόλυσης

                  με αναστολή σύνταξης »

 

…….………………,  ……../……../200….

ΠΡΟΣ:

 

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99 – Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

                        

Επειδή την ………………………. απολύθηκα από την Υπηρεσία και η σύνταξή μου θα καταβληθεί στις ……………………………, παρακαλώ να μου γνωρίσετε σχετικά με τη συνέχιση εισφοράς τ….. τέκν………… μου, στο Λογαριασμό Νεότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό του.

ΟΝΟΜΑ                  Ποσό εισφοράς

1. …………………………………          ……………….….

2. …………………………………          ……………………

3. ………………………………….         ……………………

4. …………………………………          ……………………

5. ………………………………….         ……………………

Επιθυμώ δε να καταβάλλω τα ποσά της εισφοράς, όταν ειδοποιηθώ προς τούτο για την τακτοποίηση, αναδρομικά από την ως άνω ημερομηνία απόλυσής μου.

                               Ο/Η ΑΙΤ….

 

Α  Ι  T  Η  Σ  Η

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..

ΟΝΟΜΑ      : …………………………………..

KATΟIKΟΣ : ………………………..…

OΔΟΣ : …….………..………ΑΡΙΘ.: …….

Τ.Κ………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………

A.M. ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ……………….…………

ΘΕΜΑ : « Συνέχιση της συμμετοχής

                    τέκνων στο Λογαριασμό

                              Νεότητας »

 

……………………………., ……../……../200…

ΠΡΟΣ:

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99 – Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

                           

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ τη συνέχιση της εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Νεότητας για τ… τέκν… μου που μετέχουν σε αυτόν, ύστερα από σχετική αίτηση που είχε υποβάλλει ο/η σύζυγός μου ο/η οποί…….. την ………………………… απεβίωσε.

Η ανωτέρω εισφορά παρακαλώ να συνεχιστεί από τη σύνταξή μου ή από τη σύνταξη των παιδιών μου (διαγράφεις ανάλογα) και να κρατήσετε αναδρομικά τις εισφορές για το χρονικό διάστημα που δεν έγιναν κρατήσεις.

Ο / Η  ΑΙΤ……..

 

Α   Ι   Τ   Η   Σ   Η

Προς τον

(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΕΚΝΟΥ)

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………….

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ.  Κηφισίας 99 –  151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
(ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η αίτηση αυτή υποβάλλεται για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αιτούντα)

ΟΝΟΜΑ:      ……………………………………….(         )
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………..
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε το 50% της Προβλεπόμενης από  τον   Κανονισμό  του Λογαριασμού Νεότητας παροχής Ο.Τ.Ε, που δικαιούμαι γιατί την     /      /200     συμπλήρωσα    το  18ο   έτος   της Ηλικίας  μου και  υπό  τους  όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς του ανωτέρω Κανονισμού.

Για  τους   λόγους    αυτούς,  την  Αίτησή   μου   υπογράφει και ο/η μέτοχος γονέας μου.

Επίσης σας εξουσιοδοτώ να καταθέσετε το ως άνω δικαιούμενο ποσό στον παραπλεύρως αναγραφόμενο  λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα  (ΕΤΕ) στον οποίο είμαι   Δικαιούχος.

Συνημμένα σας υποβάλλω :

1.  Φωτοτυπία της ταυτότητάς μου ή πιστοποιητικό γέννησης.

2.  Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ε.Τ.Ε.

3.  Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη Χρημάτων.

4.  Πληρεξούσιο (μόνο σε περίπτωση πληρεξουσίου)

                        Ο/Η Αιτών-ούσα

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

Συνηγορώ για την χορήγηση στο ανωτέρω τέκνο μου, του 50% της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό του Λογαριασμού Νεότητας  παροχής Ο.Τ.Ε,  λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του.

                          Ο/Η Δηλών-ούσα

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:……………………….…………………………….
ΟΔΟΣ: …………………………………………. ΑΡΙΘ: …….

Τ. Κ………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………..……………………….
Α.Φ.Μ.: ……………………………….…………………………

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΤΕ : ………………………………………

ΘΕΜΑ: “Καταβολή   50%  παροχής ΟΤΕ,   από  τον Λογαριασμό Νεότητας, λόγω συμπλήρωσης του 18ου της ηλικίας μου”

Ημερομηνία:        /        /200

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:      ……………………………………………….

Κ.Α.Μ. ΟΤΕ: …………………………………….…………

Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ………………………………………..

 

                         ΘΕΩΡΗΣΗ  ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ    

  (Μόνο από  Κ.Ε.Π.  ή Αστυνομικό Τμήμα)

(Σε περίπτωση πληρεξούσιου την αίτηση και δήλωση  υπογράφει ο έχων την  πληρεξουσιότητα  αναγράφοντας  όνομα, επώνυμο και Αρ. Δελτίου Ταυτότητας του)

 Τόπος –Ημερομηνία…………………………………………………..

Α   Ι   Τ   Η   Σ   Η

Προς τον

(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΕΚΝΟΥ)

Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………..…………………………………….

Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ. Κηφισίας 99 –  151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε την προβλεπόμενη, από τον Κανονισμό του Λογαριασμού Νεότητας, παροχή ΟΤΕ, που δικαιούμαι από τη συμμετοχή σ’ αυτόν και την επιστροφή των εντόκων εισφορών, επειδή την……../……./200…..συμπλήρωσα τα …… χρόνια της ηλικίας μου ή παντρεύτηκα (διαγράφεις ανάλογα).

Επίσης σας εξουσιοδοτώ να καταθέσετε το ως άνω  δικαιούμενο ποσό στον παραπλεύρως αναγραφόμενο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) στον οποίο είμαι   Δικαιούχος

Συνημμένα σας υποβάλλω :

1.  Φωτοτυπία της ταυτότητάς μου ή πιστοποιητικό     γέννησης.

2.  Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ε.Τ.Ε.

3.  Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη Χρημάτων.

4.  Πληρεξούσιο (μόνο σε περίπτωση πληρεξουσίου)

                        Ο/Η Αιτών-ούσα

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………..……………….(         )
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………….…………………………………..
ΚΑΤΟΙΚΟΣ:…………………….…….…………………………….
ΟΔΟΣ: ……………………..………………………. ΑΡΙΘ: …….

Τ.Κ…………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………….
Α.Φ.Μ.: ……………………….………………………………

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΤΕ : ……………………………………

ΘΕΜΑ: “Καταβολή εφάπαξ παροχής

            ΟΤΕ και επιστροφή εντόκων

            εισφορών Λογ/σμού Νεότητας”

Ημερομηνία:        /        /200

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:      ……………………………………………….

Κ.Α.Μ. ΟΤΕ: …………………………………….…………

Α.Μ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ………………………………………..

Στοιχεία που συμπληρώνονται από την Υπηρεσία του  Λογαριασμού Νεότητας ΟΤΕ                       

α/α τέκνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ)      ……………

Ημερομηνία διαγραφής  του τέκνου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ)………./………/..…….

Επεστράφησαν ευρώ: ποσό μην. εισφοράς ……………….Χ μήνες ……………=…………….……

Έλαβε το 50% της χορηγίας ποσό …………………………ευρώ  την…………/……………/……….

 

                                      ΘΕΩΡΗΣΗ  ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΑΙΤΟΥΝΤΑ

  (Μόνο από  Κ.Ε.Π.  ή Αστυνομικό Τμήμα)

(Σε περίπτωση πληρεξούσιου την αίτηση  υπογράφει ο έχων την  πληρεξουσιότητα  αναγράφοντας  όνομα, επώνυμο και Αρ. Δελτίου Ταυτότητας του)

 Τόπος –Ημερομηνία…………………………………………………..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s