Η λεηλασία των συντάξεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΟΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ΒΙΑΝΝΟΥ   13  –  17   ΤΗΛ.   341405  FAX 341415

Οι νέες περικοπές από 1-1-2013 προστεθήκαν στις ήδη υπάρχουσες και αναλυτικά είναι οι εξής :

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Νέα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας.

                    (ΕΑΣ)   ( εφαρμογή από 1-8-2011)

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 1. Νέα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας.

                    (ΕΑΣ)   ( εφαρμογή από 1-8-2011)

 i      Για συντάξεις από 1400 € έως 1700 €     3%

ii     Για συντάξεις από 1700 € έως 2000 €     6%

iii    Για συντάξεις από 2000 € έως 2300 €     7%

iv    Για συντάξεις από 2300 € έως 2600 €     9%

v     Για συντάξεις από 2600 € έως 2900 €     10%

vi    Για συντάξεις από 2900 € έως 3200 €     12%

vii   Για συντάξεις από 3200 € έως 3500 €     13%

viii  Για συντάξεις από 3500 € και άνω          14%

Από την Τακτική Σύνταξη αρχικά περικόπτεται η ΕΑΣ

(είναι η κράτηση  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ )

Αφαιρώντας το ποσό της ΕΑΣ από την Τακτική Σύνταξη στο υπόλοιπο υπολογίζεται                                                                  η

 2.   Ειδική  εισφοράς  Συνταξ. Κάτω των 60 ετών

    Νόμος  3986/1-7-2011     (εφαρμογή από 1-8-2011)

 

Άρθρο 2  παρ. 11α

Ποσοστό Υπολογισμού έκτακτης εισφοράς για σύνταξη πάνω από 1700 € και συνταξιοδότηση κάτω των 60 ετών.

i       Για συντάξεις από 1700,01 € έως 2300,00 €  ποσοστό 6%

ii      Για συντάξεις από 2300,01 € έως 2900,00 €  ποσοστό 8%

iii     Για συντάξεις από 2900,01 € και άνω             ποσοστό 10%

(είναι η κράτηση ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ)

Στο ποσό της Τακτικής σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ και της ΕΑΣ κάτω των 60 ετών έχουμε την περικοπή  λόγω ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ως εξής:

3.Νόμος 4024/27-10-2011         (εφαρμογή από 1-11-2011)

Άρθρο 1 παρ. 10α

Στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 €.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται, από την πρώτη του επόμενου μήνα, από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση , μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 €

4.Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012         (εφαρμογή από 1-1-2012

Άρθρο 6

Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1300 € μειώνονται κατά 12% .

Το ποσό της κύριας σύνταξης που παραμένει μετά την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται στων χιλίων τριακοσίων  ευρώ (1300 €) .

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ (3) & (4) ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ ΕΓΡΑΦΗ

(ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν4024-4051)

 5. Νόμος 4093/2012(εφαρμογή από 1-1-2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β΄υποπαραγράφου Β3 περ.α. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  όπως συμπληρώθηκαν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του

ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες

για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων

i.Άνω των 1000 ευρώ και έως 1500 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 ευρώ.

ii. Από 1500 ευρώ έως και 2000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01 ευρώ.

iiiΑπό 2000,01 ευρώ έως και 3000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1800,01 ευρώ.

iv.Από 3000,01ευρώ  και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2550,01 ευρώ.

Είναι η κράτηση (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.4093)   στο ενημερωτικό σημείωμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Οι παραπάνω αναδρομικές μειώσεις θα παρακρατηθούν σε 4 μηνιαίες δόσεις ,αρχής γενομένης από την σύνταξη του Φεβρουαρίου 2013

Είναι η κράτηση (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)

6.  Νόμος 3986/2011Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 29

Παρ.1

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των  δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις  2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις 2011 έως και 2015.

Παρ.3

Για συνολικό καθαρό εισόδημα:

Από 12.000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ   εισφορά 1%

Από 20.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ   εισφορά 2%

Από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ εισφορά 3%

Από 100.001 ευρώ και άνω                     εισφορά 4%

ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η κράτηση ασθενείας (5%) υπολογίζεται στην τακτική σύνταξη.

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5% ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 0,5 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

 Β.  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙ

1.    Νόμος  3986/1-7-2011     (εφαρμογή από 1-9-2011)

 Άρθρο 2 παρ. 13β

Ειδική εισφορά Συνταξιούχων από την επικουρική Ασφάλιση.

i        Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 € ποσοστό  3%

ii       Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 € ποσοστό  4%

iii      Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 € ποσοστό  5%

iv      Για συντάξεις από 450,01 € έως 500.00 € ποσοστό  6%

v       Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 € ποσοστό  7%

vi      Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 € ποσοστό  8%

vii     Για συντάξεις από 600,01 € έως 650.00 € ποσοστό  9%

viii    Για συντάξεις από 650,01 €  και άνω         ποσοστό  10%

Αφαιρώντας το ποσό της Ειδικής εισφοράς  από την Τακτική Σύνταξη στο υπόλοιπο υπολογίζεται    η περικοπή

2. Νόμος 4024/27-10-2011         (εφαρμογή από 1-11-2011)

Άρθρο 2 παρ. 4

Από 1-11-2011 και εφεξής, μειώνεται η επικουρική σύνταξη σε ποσοστό 15% στο σύνολο της σύνταξης

3. Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012         (εφαρμογή από 1-1-2012)

Από την επικουρική σύνταξη επί πλέον περικοπή.

i    Οι συντάξεις έως 250 €, περικόπτονται κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων ευρώ (200 €).

ii   Οι συντάξεις από 250,01 € έως 300,00 € περικόπτονται κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 €).

iii  Οι συντάξεις από 300,01 € και άνω περικόπτονται κατά ποσοστό 20%  στο συνολικό ποσό της σύνταξης.  Το ποσό μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255 €).

Οι παραπάνω αναδρομικές μειώσεις, θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Μάη 2012.

 4. Νόμος 4093/2012(εφαρμογή από 1-1-2013)

 Το ποσοστό μείωσης  που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρου νόμου ισχύει και για την επικουρική σύνταξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H Επικουρική σύνταξη πλέον καταβάλλετε κάθε μήνα μαζί με την κύρια σύνταξη την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 Νόμος 4110/2013

 Από 1-1-2013 ισχύει νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών και συνταξιούχων.

Κλιμάκιο εισοδήματος    φορ..συντ/στής   φόρος κλιμακίου                Σύνολο

(Ευρώ)                                       %                     (Ευρώ)            εισοδήματος   φόρου

(Ευρώ)           (Ευρώ)

25.000                                          22%                       5.500                       25.000                 5.500

17.000                                          32%                       5.440                       42.000               10.940

Υπερβάλλον                                42%

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων μείωνεται:

α )Για εισόδημα μέχρι και 21.000 χιλιάδες Ευρώ κατά 2.100 Ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100Ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β )  Για εισόδημα πάνω από 21.000 χιλιάδες Ευρώ  το ποσό μείωσης της (α) περίπτωσης περιορίζεται κατά (100) Ευρώ ανά 1.000 Ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 Ευρώ.

Δ. ΔΩΡΑ

 Καταργείται από 1-1-2013 η χορήγηση στους συνταξιούχους των δώρων εορτών Χριστ/νων ,Πάσχα  καθώς και το Επιδ. Αδείας .

 ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                                                                    ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ            2400,00

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ   (Σ.Α*5%)                            2400*5%=120,00

 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    (Σ.Α*ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.1)                  2400* 9% =216,00 (ΠΕΡ.1)

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝ.  ΕΙΣΦΟΡΑ(Σ.Α.-ΠΕΡ.1 *ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.2)2400-216*6%=131,00 (ΠΕΡ.2)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν. 4024-Ν.4051)                                                       240,49 (Α+Β

 (Σ.Α-ΠΕΡ.1-ΠΕΡ.2 -1000 ή 1200*ΣΥΝΤ. ΠΕΡ.3)

2400-216-131-1200=853*20%=170,60 (Α)

Σ.Α-ΠΕΡ.1-ΠΕΡ.2-ΠΕΡ.(Α)-1300*ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.4) 582,40*12%                    =69,89 (Β)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν. 4093)                                              1812,51*15%=271,88

Σ.Α-ΠΕΡ.1-ΠΕΡ.2-ΠΕΡ.(Α+Β) + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  και υπολογίζετε ο συντελεστής της περικ. 5

2400-216-131-240,49=1812,51

1812,51+300=2112,51 άρα συντελεστής 15%

ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡ.ΑΛΛΗΛ. (ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ *ΣΥΝΤ. ΠΕΡ.6)

ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(Σ.Α)  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.3) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.4) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.5) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5

(ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.6) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                                                                                                          

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ.                                        

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-4-2013

ΠΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Η ΤΑΜΙΑΣ ΕΛ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s