Περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις έγιναν την 1-8-2010 ως σήμερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                               ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ                                                              Βερανζέρου 13 Αθήνα τ.κ 10677

 ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Α.  ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι πρώτες περικοπές στις κύριες συντάξεις έγιναν την 1-8-2010 ως εξής:

 1. i. Για συντάξεις από 1400 € έως 1700 €  3%
 2. ii.       Για συντάξεις από 1700 € έως 2000 €     4%

iii.         Για συντάξεις από 2000 € έως 2300 €     5%

 1. iv. Για συντάξεις από 2300 € έως 2600 € 6%
 2. v. Για συντάξεις από 2600 € έως 2900 €    7%
 3. vi. Για συντάξεις από 2900 € έως 3200 € 8%

vii.       Για συντάξεις από 3200 € έως 3500 €     9% viii.      Για συντάξεις από 3500 € και άνω          10%  1α) Οι παραπάνω περικοπές των κύριων συντάξεων από 1-8-2011 τροποποιήθηκαν ως εξής: Νέα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας. (ΕΑΣ)   ( εφαρμογή από 1-8-2011).  i      Για συντάξεις από 1400 € έως 1700 €     3% ii     Για συντάξεις από 1700 € έως 2000 €     6% iii    Για συντάξεις από 2000 € έως 2300 €     7% iv    Για συντάξεις από 2300 € έως 2600 €     9% v     Για συντάξεις από 2600 € έως 2900 €     10% vi    Για συντάξεις από 2900 € έως 3200 €     12% vii   Για συντάξεις από 3200 € έως 3500 €     13% viii  Για συντάξεις από 3500 € και άνω          14% Εδώ ας διευκρινιστεί ότι: α) Οι συντάξεις μέχρι 1400€ δεν έχουν καμία περικοπή, β) Για την (i) κατηγορία (1400€ έως 1700€) το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1400€.                            Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης αντιστοιχεί στην εγγραφή: ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

 1. Ειδική  εισφοράς  Συνταξ. Κάτω των 60 ετών

        Νόμος  3986/1-7-2011, Άρθρο 2  παρ. 11α      (εφαρμογή από 1-8-2011). Ποσοστό Υπολογισμού έκτακτης εισφοράς για σύνταξη πάνω από 1700 € και συνταξιοδότηση κάτω των 60 ετών. i       Για συντάξεις από 1700,01 € έως 2300,00 €  ποσοστό 6% ii      Για συντάξεις από 2300,01 € έως 2900,00 €  ποσοστό 8% iii     Για συντάξεις από 2900,01 € και άνω             ποσοστό 10% Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης αντιστοιχεί στην εγγραφή: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ.  Σε αυτή την περίπτωση εξαιρούνται όσοι έχουν καθολική αναπηρία ( >80% ) ή συνταξιοδοτήθηκαν με διατάξεις π.χ. ( Μεσογ. Αναιμία, Νεφροπάθεια κλπ). Με τον ίδιο Νόμο (3989/1-7-2011) καθορίζεται ως πλαφόν για τις κύριες συντάξεις τα 2773,40€ συμπεριλαμβανομένων σ’αυτό και των οικογενειακών επιδομάτων που εξαιρούντο μέχρι τότε. Με τη ρύθμιση αυτή έχουμε για συναδέλφους που υπερβαίνουν το πλαφόν λόγω οικογενειακών επιδομάτων επιπλέον μειώσεις στις ήδη υπάρχουσες της τάξης των 10%, 15%, 20% και 25% κλπ αντίστοιχα με τα οικογενειακά που έπαιρναν. Στο ποσό της Τακτικής σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ και της ΕΑΣ κάτω των 60 ετών έχουμε την περικοπή  λόγω ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ως εξής:

 1. Νόμος 4024/27-10-2011, Άρθρο 1 παρ. 10α (εφαρμογή από 1-11-2011).

Στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 €. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται, από την πρώτη του επόμενου μήνα, από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. #  Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση , μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 €

 1.  Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012. Άρθρο 6  (εφαρμογή από 1-1-2012)

Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1300 € μειώνονται κατά 12% .  Το ποσό της κύριας σύνταξης που παραμένει μετά την παραπάνω μείωση  δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων  ευρώ (1300 €) . Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης αντιστοιχεί στην εγγραφή:           ΚΡΑΤ. Ν.4024-Ν.4051

 1. Νόμος 4093/2012 (εφαρμογή από 1-1-2013).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β΄υποπαραγράφου Β3 περ.α. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  όπως συμπληρώθηκαν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες       Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων

 1. Άνω των 1000 ευρώ και έως 1500 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 ευρώ.
 2. Από 1500 ευρώ έως και 2000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται  των 1425,01 ευρώ.

 • Από 2000,01 ευρώ έως και 3000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1800,01 ευρώ.
 1. Από 3000,01ευρώ και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%

και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2550,01 ευρώ. Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης αντιστοιχεί στην εγγραφή:            ΚΡΑΤ. Ν.4093

 1. Νόμος 3986/2011, Άρθρο 29, Παρ.1 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των  δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις  2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις 2011 έως και 2015.       ## Παρ.3  / Για συνολικό καθαρό εισόδημα: Από 12.000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ   εισφορά 1% Από 20.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ   εισφορά 2% Από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ εισφορά 3% Από 100.001 ευρώ και άνω                   εισφορά 4% Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης αντιστοιχεί στην εγγραφή:             ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.       # ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το 2014 η κράτηση για την ασθένεια γίνεται 4% στην τακτική κύρια σύνταξη (προ κρατήσεων) και προσαυξάνεται κατά 0,5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 • Νόμος 3986/1-7-2011, Άρθρο 2 παρ. 13β (εφαρμογή από 1-9-2011)

Ειδική εισφορά Συνταξιούχων από την επικουρική Ασφάλιση. i        Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 € ποσοστό  3% ii       Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 € ποσοστό  4% iii      Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 € ποσοστό  5% iv      Για συντάξεις από 450,01 € έως 500.00 € ποσοστό  6% v       Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 € ποσοστό  7% vi      Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 € ποσοστό  8% vii     Για συντάξεις από 600,01 € έως 650.00 € ποσοστό  9% viii    Για συντάξεις από 650,01 €  και άνω         ποσοστό  10% Αφαιρώντας το ποσό της Ειδικής εισφοράς  από την Τακτική Σύνταξη στο υπόλοιπο υπολογίζεται    η περικοπή.

 • Νόμος 4024/27-10-2011 , Άρθρο 2 παρ. 4   (εφαρμογή από 1-11-2011)

Από 1-11-2011 και εφεξής, μειώνεται η επικουρική σύνταξη σε ποσοστό 15% στο σύνολο της σύνταξης .

 • Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012         (εφαρμογή από 1-1-2012)

Από την επικουρική σύνταξη επί πλέον περικοπή. i    Οι συντάξεις έως 250 €, περικόπτονται κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων ευρώ (200 €). ii   Οι συντάξεις από 250,01 € έως 300,00 € περικόπτονται κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 €). iii Οι συντάξεις από 300,01 € και άνω περικόπτονται κατά ποσοστό 20%  στο συνολικό ποσό της σύνταξης.  Το ποσό μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255 €).

 • Νόμος 4093/2012 (εφαρμογή από 1-1-2013)

Το ποσοστό μείωσης  που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρου νόμου ισχύει και για την επικουρική σύνταξη.

 • Απόφαση ΕΤΕΑ (εφαρμογή από 1-7-2014)

Μείωση κατά 5,2% του ποσού της επικουρικής σύνταξης που απομένει μετά       τις τέσσερις προηγούμενες παρακρατήσεις. ## ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H Επικουρική σύνταξη πλέον καταβάλλεται κάθε μήνα μαζί με  την κύρια σύνταξη την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Νόμος 4172/2013. Από 1-1-2014 ισχύει νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών και συνταξιούχων.

Κλιμάκιο εισοδήματος        € φορ..συντ/στής   %   € φόρος κλιμακίου     € Σύνολο Εισοδήματος     € Σύνολο Φόρου    €
25.000   22 % 5.500 25.000  5.500
17.000   32 % 5.400 42.000 10.940
Υπερβάλλον   42 %

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται: α )Για εισόδημα μέχρι και 21.000 χιλιάδες Ευρώ κατά 2.100 Ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100Ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. β )  Για εισόδημα πάνω από 21.000 χιλιάδες Ευρώ  το ποσό μείωσης της (α) περίπτωσης περιορίζεται κατά (100) Ευρώ ανά 1.000 Ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 Ευρώ. Παράδειγμα. Για ποσό εισοδήματος  30.000  ευρώ το ποσό μείωσης του φόρου είναι 1200 ευρώ ( 30.000 – 21000 =9.000, 9000 χ100/1000 = 900, 2100-900=1200) 

Δ. ΔΩΡΑ

Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού  σε όσους είχαν ετήσιο ποσό σύνταξης μεγαλύτερο των 30000€ ή περισσότερο από 2500€ το μήνα ή ήταν κάτω των 60 ετών. Στους υπολοίπους καταβλήθηκαν 200€ το Πάσχα, 200€ για επίδομα αδείας και 400€ τα Χριστούγεννα. Αυτά μέχρι 31-12-2012. Από 1-1-2013 μέχρι και σήμερα έχουν κοπεί και όλα τα παραπάνω επιδόματα που δίδονταν μέχρι τέλους του 201

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

 Ένα γενικό περίγραμμα υπολογισμού της τελικής κύριας σύνταξης που παίρνουμε τελικά στο χέρι είναι: ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ με προσαυξήσεις & Οικογενειακά (Κ.Σ.) Βήματα: Αθροίζεται το ποσό της Κ.Σ. και Επικουρικής Σύνταξης = Ολικό Ποσό

 1. Κράτηση για Εισφορά Αλληλ. επί του ολικού ποσού.
 2. Στο ποσό που απομένει από την κράτηση (a) γίνονται κρατήσεις του Ν.4024-4051
 3. Στο ποσό που απομένει από την κράτηση (b) γίνονται κρατήσεις του Ν.4093.

Επίσης γίνονται και οι παρακάτω κρατήσεις:

 • 4% για Ασθένεια επί του αρχικού ποσού της κύριας σύνταξης, επί πλέον 0,5% για κάθε καλυπτόμενο με περίθαλψη προστατευόμενο μέλος.
 • Έναντι Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.3986/11)
 • Φόρος: Το ποσό που μπαίνει το λαμβάνει αυτόματα το Σύστημα ΔΙΑΣ του ΙΚΑ από Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών και είναι διαφορετικό για κάθε συνάδελφο ανάλογα με το εισόδημά του.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι παραπάνω τρείς κρατήσεις αναγράφονται στις πρώτες σειρές των κρατήσεων του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεως.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s