Ανακοίνωση: Καταληκτική προθεσμία απογραφής εμμέσων μελών ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ εώς 30/09/2017

ΕΦΚΑ                                           Αθήνα 18-05-2017

                                                                    Αρ. πρωτ.: 732080

 Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας                                                Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα                                     Πληρ.: Γιασσιά Πηνελόπη Email: mitrooparoxes@tayteko.gr                                Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 54 Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ                                               Τηλ.: 210-8833508Fax  : 210-8808711

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του υπʼ αριθμ. πρωτ. 697747/11.05.2017 εγγράφου του ΕΦΚΑ/Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας/Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας/Επιτροπή Περίθαλψης, σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των εμμέσων μελών (ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2017. Συνεπώς, η προσκόμιση των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών με έναν από τους 3 ήδη κοινοποιηθέντες αποδεκτούς τρόπους (ταχυδρομικώς, fax, e-mail), θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία

Η Προϊσταμένη                                                                                                          Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και   Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Καλλιόπη Στελλάκη

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

Θέμα: Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών εν ενεργεία και συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ(Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ).

 

Προκειμένου για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών εν ενεργεία εργαζομένων ή συνταξιούχων – συζύγων και τέκνων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ ) ενημερώνουμε όπως οι ως άνω αποστείλουν:

 • ταχυδρομικώς στο Ταμείο Πατησίων 54 – Τ.Κ. 10682 Αθήνα (  με την ένδειξη στο φάκελο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ή
 • μέσω e-mail στο mitrooparoxes@tayteko.gr ή
 • μέσω fax 210-8808902, 210-8808711 & 210-8837020

 

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
 2. Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
 3. Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
 4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία ή πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης για τους συνταξιούχους
 5. Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μέχρι  το 18ο έτος

 

 • Τα ανωτέρω αναφερόμενα υπ’ αριθμ. (1), (2), (3), (4) και (5) δικαιολογητικά

 

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών

 

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου για άνεργα παιδιά 18 έως 24 ετών ( ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο τον άμεσα ασφαλισμένο και ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα)
 • α) Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους για τα παιδιά που σπουδάζουν

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι  θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)

 

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 24ο έτος και μέχρι 26 ετών (αφορά παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους)

 

 • Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)

 

      Για ΠΑΙΔΙΑ που έχουν καταστεί πτυχιούχοι

 

(Παιδιά πτυχιούχοι που είναι άνεργα, άγαμα και αστράτευτα (αγόρια) δικαιούνται ασφάλισης  για δύο (2) επιπλέον χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους )

 • Πτυχίο (φωτοαντίγραφο), το οποίο προσκομίζεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησής του.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας κ.λ.π.)
 • Παιδί που εργάζεται, αλλά τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες δε δικαιολογούν ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, διατηρεί το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο αρμόδιο γραφείο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ (Πατησίων 54) βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Για ΣΥΓΥΓΟΥΣ 

 • Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (εφόσον το ασφαλιστικό δικαίωμα έχει ελεγχθεί τα προηγούμενα έτη)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημερώσει τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν η/ο σύζυγος εργάζεται και προκύπτει ότι δικαιούται λόγω εισοδήματος, που προέρχεται από φορολογούμενα εισοδήματα ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από ελεύθερα επαγγέλματα,  ασφάλιση σε άλλο Οργανισμού Ασφαλίσεων Ασθενείας, ΔΕΝ ασφαλίζεται στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ).

        Σε περίπτωση όπου εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στον πίνακα Δ’ του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας αλλά δε θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό διατηρείται  το δικαίωμα ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε. ή βεβαίωση από τον εργοδότη ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι

 • οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασφαλιστικό δικαίωμα στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να καταθέτουν αίτηση διαγραφής με προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας, προκειμένου να προβαίνουμε στην ηλεκτρονική διόρθωση της ασφαλιστικής εικόνας τους.
 • Το όριο ηλικίας για έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα υπολογίζεται βάσει ημερομηνίας γέννησης .

 

 

Όλα τα παραπάνω προσκομίζονται επιτοπίως Πατησίων 54 σε επείγουσες περιπτώσεις ασφαλιστικής ικανότητας.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s