ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ασφαλιστικό: Οι 11 μεγάλες αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση

Όλα δείχνουν ότι σύντοµα θα δούµε σημαντικότατες ανατροπές στο Ασφαλιστικό, µε δεδομένο τον επαναυπολογισμό, τις συντάξεις χηρείας, τις επικουρικές, τη µμείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και σειρά άλλων παρεμβάσεων. Να τις δούµε…

 1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: Προωθείται γρηγορότερος ρυθµός απόδοσης των συντάξεων µε εισαγωγή του ΑΜΚΑ. Κατά τον υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση, «µε το σύστηµα “ΑΤΛΑΣ” θα δηµιουργηθεί ο ψηφιακός ατοµικός λογαριασµός ασφάλισης, δηλαδή µια µορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού βιογραφικού. Θα ψηφιοποιηθεί και θα µηχανογραφηθεί όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεµελίωσης και απονοµής συντάξεων…».

  2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Πάµε σε σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζοµένους και εργοδότες κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες συνολικά τα επόµενα τέσσερα χρόνια.

  3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Αφορµή οι υψηλές συντάξεις των 24.000 ευρώ τον µήνα. Ερχεται, λοιπόν, ανώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα για µισθωτούς στα 6.500 ευρώ τον µήνα. ∆ηλαδή, η ανώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται πλέον σε 866,45 ευρώ για τον εργοδότη και 433,55 ευρώ για τον εργαζόµενο. Κατά την εγκύκλιο, όπως αναφέρει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, «το νέο ανώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα καθορίζεται µε βάση τον νέο νόµιµο κατώτατο µισθό και το νόµιµο κατώτατο ηµεροµίσθιο, για πλήρη απασχόληση».

  4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Ανώτατο πλαφόν στις κύριες συντάξεις θα είναι πλέον τα 4.608 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 12πλάσιο της ισχύουσας σήµερα βασικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης. Το πλαφόν ετέθη µετά την αποκάλυψη των «χρυσών συντάξεων» µε τον Νόµο Κατρούγκαλου. Πλέον, ορίζεται νέο ανώτατο όριο µηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων για όλες τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και για τις οποίες έχει υπολογιστεί χρόνος ασφάλισης που ανάγεται σε χρονικό διάστηµα µέχρι 31/12/2016.

  5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Πάµε σε έκδοση της ψηφιακής σύνταξης µε υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στα πιστοποιητικά και στις βεβαιώσεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από το µητρώο πολιτών. Ταυτόχρονα, θα εµπλουτιστεί το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα «µητρώο πολιτών» µε την προσθήκη του αριθµού µητρώου κοινωνικής ασφάλισης κάθε εγγεγραµµένου πολίτη και ολοκληρώνεται η διαλειτουργικότητα στην παροχή στοιχείων σε άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εν κατακλείδι θα µειωθούν τα διοικητικά βάρη επ’ ωφελεία των πολιτών. Στο δηµοτολόγιο θα αναγράφονται ο αριθµός της οικογενειακής µερίδας, ο αύξων αριθµός εγγραφής κάθε µέλους στην οικογενειακή µερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυµο, το κύριο όνοµα, το όνοµα του πατέρα, το όνοµα της µητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευµα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δηµότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα µητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο ΑΜΚΑ και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δηµοτολογίου. Ετσι, θα µπορούν τα πληροφοριακά συστήµατα του υπουργείου Εργασίας να λαµβάνουν την πληροφορία και να ψηφιοποιούν όλα τα δεδοµένα, προκειµένου να γίνεται πλέον αυτοµατοποιηµένα και σε ελάχιστο χρόνο η ψηφιακή έκδοση της σύνταξης. Στόχος τον Ιούνιο του 2020 το 34,37% των νέων συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά µέσα σε 24 ώρες.

  6. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μετά το θέµα των υψηλότατων συντάξεων πάµε σε συνολικό επανυπολογισµό όλων των συντάξεων. Εκκαθαριστικά συντάξεων: Ολα αρχίζουν από το µηδέν… Σε λίγες εβδοµάδες θα δοθούν στη δηµοσιότητα τα εκκαθαριστικά των επανυπολογισµένων συντάξεων, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν τι εισπράττουν από 1ης Ιανουαρίου 2019.

  Με την εµφάνιση των νέων σηµειωµάτων πρέπει να γνωρίζουν.

  Α) Η 13η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Πάµε σε σταθερή 13η σύνταξη για ασθενέστερους οικονοµικά συνταξιούχους, δηλαδή όσους έχουν πραγµατική ανάγκη. Θα υπάρχουν κριτήρια εισοδήµατος περιουσίας και συνολικών εισοδηµάτων. Θα έχει µόνιµο χαρακτήρα. Η εθνική σύνταξη φτάνει έως τα 384 ευρώ, µόνο για όσους έχουν 20 έτη ασφάλισης, και θα παραµείνει σε αυτό το επίπεδο. Περικόπτεται 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και µέχρι τα 15 έτη, οπότε πέφτει στα 345,60 ευρώ.

  Β) Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Είναι η δεύτερη, συµπληρωµατική σύνταξη. Το ύψος της εξαρτάται από τις εισφορές που έχουν πληρωθεί από τον εργαζόµενο σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο. Το ύψος της ανταποδοτικής υπολογίζεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

  Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Είναι η διαφορά µεταξύ του πληρωθέντος ποσού πριν από τον Μάιο του 2016 και του ποσού έπειτα από αυτή την ηµεροµηνία έως σήµερα.

  ∆) Αρνητική προσωπική διαφορά: Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή της σύνταξης είχαν θετικό πρόσηµο προβλέπεται αύξηση σε πέντε δόσεις έως το 2023.

  Ε) Θετική προσωπική διαφορά: Για όσους συνταξιούχους ο επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή της σύνταξης είχαν αρνητικό πρόσηµο έχουµε «πάγωµα» της σύνταξης. Αν, λοιπόν, έχουµε αυξήσεις, θα συνυπολογίζονται µε τις αυξήσεις που πρόκειται να δοθούν… από το 2023 και µετά – αν υπάρξουν!

  7. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ: Ολα εδώ ανατρέπονται µετά τα όσα προβλέπονταν για τις γυναίκες από τον Νόµο Κατρούγκαλου. Κατά Βρούτση, µαζί µε την σύνταξη Οκτωβρίου θα δοθούν τα αναδροµικά στις συντάξεις χηρείας σε 90.000 γυναίκες. Η καταβολή των νέων, αυξηµένων συντάξεων χηρείας έγινε και ακολουθεί η πληρωµή των αναδροµικών 5 µηνών, δηλαδή Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Η μηνιαία αύξηση του 70%, έναντι 50% του Νόμου Κατρούγκαλου, θα μπει στη σύνταξη Νοεμβρίου.

  8. ΝΕΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 28 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πάμε σε αναδιάρθρωση των ποσοστών αναπλήρωσης με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων. Τώρα, μετά τα 25 έτη ασφάλισης δεν συμφέρει να είσαι ασφαλισμένος, γιατί οι κρατήσεις σου πάνε αλλού. Δείτε: Τώρα η αναπλήρωση στη 15ετία µόνο για το τµήµα της ανταποδοτικής είναι στο 11,55%, στην 20ετία στο 15,87%, στην 25ετία στο 20,68%, στην 30ετία στο 26,37%, στην 35ετία στο 33,81% και στην 40ετία στο 42,80%. Δίνεις 100 ευρώ και έπειτα από 40 χρόνια σού επιστρέφει μόλις το 42,80%. Ερχονται, λοιπόν, μεγαλύτερα ποσοστά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με κίνητρα στους ασφαλισμένους να παραμείνουν στην εργασία έναντι καλύτερων συντάξεων από αυτές που χορηγεί ο Νόμος Κατρούγκαλου. Ετσι, λοιπόν, έχουμε δύο σχέδια που έρχονται. Α) Να αυξηθούν οι συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης οριζόντια από το 28ο έτος ασφάλισης και πάνω κατά 5%, 8% ή 10%. Β) Να προκύψει ολική μεταβολή των συντελεστών από τα 15 έτη και άνω με βελτιωμένα ποσοστά για όλα τα έτη, αλλά με πιθανή αύξηση της ποινής σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης. Επομένως, θα προκύπτουν οφέλη από την αύξηση της σύνταξης, αν βγει στα 67 για πλήρη σύνταξη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης ή έως τα 62 για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης.

  9. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ:Οδηγούμαστε σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που θα δίνει επικουρική σύνταξη σύμφωνα με αυτά που έχουν καταβληθεί από τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου. Αυτό θα αφορά μόνο τους νέους εργαζομένους. Δηλαδή από 1ης/1/2021 ο κάθε νέος εργαζόμενος θα πληρώνει για τη δική του σύνταξη τις εισφορές που αναλογούν στον μισθό του. Ετσι, θα δημιουργεί τη δική του επικουρική σύνταξη. Ολο αυτό το νέο σύστημα θα αφορά και τα επαγγελματικά επικουρικά ταμεία, που θα λειτουργούν από ασφαλιστικές εταιρείες.

  10. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: Θα δοθούν σε 72 δόσεις για αναδρομικά 10μήνου, που έχουν κατοχυρωθεί για όλους. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν από την απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου.

  11. ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ: Αλλάζει ο τρόπος καταβολής της θετικής διαφοράς, όπου υπάρχει, των συντάξεων, λόγω εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας, που έχουν αναπροσαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, είναι μικρότερο από αυτό που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών, με ολοκλήρωση αυτής της αναπροσαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2023. Εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική ασθένεια, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς από την ημερομηνία ισχύος του νόμου. Δηλαδή, από τις 17 Μαΐου 2019, σε αυτούς τους συνταξιούχους καταβάλλεται το πλήρες ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης, με βάση τους κανόνες του ΕΦΚΑ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s